เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : สัญญา ชูช่วย
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : แนวทางป้องกันการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : Guidelines for Preventing the Dropout of Students, Vocational Certificates of Phranakhon Si Ayutthaya Technical College.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์