เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : สุภาพร กล่อมมะโน
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
เรื่องภาษาอังกฤษ : Academic Leadership Behavior of School Administrators Affecting to Learning Management of Teachers in Schools under Phranakorn Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์