เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : อารยา ศรีสุข
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2
เรื่องภาษาอังกฤษ : Organizational Culture Affecting the Strategic Management of Small-Sized Schools under Phranakon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 1 and 2.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์