เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : อิสริยา หนูจ้อย
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : แนวทางเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Guideline for Enhancing the Professional learning Community in Schools Under the Municipality of Phranakhon Si Ayutthaya.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์