เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ทรงชัย ทรงฤกษ์
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : กลยุทธ์ทางการตลาดของร้านเครื่องดื่มในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : Marketing Strategy of Beverage Business in Phranakhon Si Ayutthaya.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์