เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ธีระพล เจริญสุข
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานคร
เรื่องภาษาอังกฤษ : Competency Development For Excise’s personnel in Bangkok.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์