เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : สุพจน์ ถนอมวราภรณ์
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจร้านยาคุณภาพของผู้ประกอบการในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : Strategy for Developing a Quality Pharmacy Business of Entrepreneurs in Phra Nakhon Si Ayutthaya.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์