เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : หทัยภัทร พลชโตทัย
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาในเขตภาคกลาง
เรื่องภาษาอังกฤษ : Adaptation Strategies for the Survival of the Pottery Business in the central region.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์