เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ภัทรินทร์ วัฒวงษ์
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : รูปแบบการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : A model of waste Management in household of people in Phranakhon Si Ayutthaya Province.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์