เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : พรชนก ศิริพฤกษ์พงษ์
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2565
เรื่องภาษาไทย : แนวทางการเสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพตามความต้องการของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์