เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ภานุพงศ์ ลิมปนะวงศานนท์
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2565
เรื่องภาษาไทย : แนวทางบริหารจัดการเพื่อสร้างแรงจูงใจของนักเรียนต่อการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาในโรงเรียนขยายโอากาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์