เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : เศรษฐพงษ์ เลิศปรีชา
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2565
เรื่องภาษาไทย : แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานวิชาการตามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์