เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ธนฤทธิ์ ไกรทอง
หลักสูตร : หลักสูตรและการสอน
ปีการศึกษา : 2565
เรื่องภาษาไทย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์