เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : รวินันท์ พอควร
หลักสูตร : การจัดการการเรียนรู้
ปีการศึกษา : 2565
เรื่องภาษาไทย : การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสตรีมศึกษา (STEAM) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์