เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ธนากร คำภิมาบุตร
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา : 2565
เรื่องภาษาไทย : แนวทางบริหารจัดการเพื่อลดปัญหาสุนัขจรจัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอกเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์