เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ณัฐศักดิ์ ฤทธิ์เดช
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2565
เรื่องภาษาไทย : ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนเพื่อความยั่งยืน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์