เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Research
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา (ป.เอก)
ปีการศึกษา : 2566
เรื่องภาษาไทย : นิเวศวิทยา สังคม : การจัดการทรัพยากรร่วมชุมชนห้วยหาน อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์