เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Research
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา (ป.เอก)
ปีการศึกษา : 2565
เรื่องภาษาไทย : พลังอำนาจแฝงของสตรีม้ง : กลุ่มอาชีพนอกภาคการเกษตร
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์