เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : วันวิสา ธูปบูชา
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2565
เรื่องภาษาไทย : กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์