เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : เกศริน ยิ้มช้อย
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2565
เรื่องภาษาไทย : แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอ่างทอง
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์