เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : กนกวรรณ อุทยานิน
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2565
เรื่องภาษาไทย : แนวทางการนิเทศภายในแบบร่วมพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์