เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : อัครัช พินดวง
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2565
เรื่องภาษาไทย : ปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์