เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : กิตติชัย แสงสว่าง
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2565
เรื่องภาษาไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์