เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : พรรณิดา อุทธา
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2565
เรื่องภาษาไทย : แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์