เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ประพันธ์ พรผุดผ่อง
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2565
เรื่องภาษาไทย : การจัดการทรัพยากรการบริหารของวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์