เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : แก้วนภา ทองเทศ
หลักสูตร : หลักสูตรและการสอน
ปีการศึกษา : 2565
เรื่องภาษาไทย : ผลของการจัดการเรียนแบบซิปปาที่มีผลต่อความฉลาดรู้การอ่านและทักษะการทำงานเป็นทีม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์