เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ณรงค์ชัย กรรณสูตร
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา : 2565
เรื่องภาษาไทย : ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์