เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : ว 005 ล118ก
ผู้แต่ง : ลดาวัลย์ เขียวหวาน
หลักสูตร : หลักสูตรและการสอน
ปีการศึกษา : 2550
เรื่องภาษาไทย : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและวิธีสอนแบบปกติ
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์