ลำดับที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
1
ชื่อเรื่องการจัดการความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร ภู่สาระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2563
2
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน : กรณีบ้านร่มฟ้าหลวง อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร ภู่สาระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2563
3
ชื่อเรื่องการระดมทรัพยากร : การจัดการไฟป่าพื้นที่ดอยผาหม่น อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2567
4
ชื่อเรื่องทุนทางสังคมกับการจัดการเครือข่ายคนชายขอบ : เครือข่ายรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม ดอยยาว – ดอยผาหม่น ภูชี้ฟ้า
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2564
5
ชื่อเรื่องนิเวศวิทยา สังคม : การจัดการทรัพยากรร่วม ชุมชนห้วยหาน อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2566
6
ชื่อเรื่องพลังอานาจแฝงของสตรีม้ง : กลุ่มอาชีพนอกภาคการเกษตร
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2565
7
ชื่อเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ชุมชนม้งห้วยหาน จังหวัดเชียงราย
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2565
8
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการศูนย์แยกกักตัวในชุมชน กรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : โรงเรียนบ้านห้วยหาน อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2565
9
ชื่อเรื่องอิหม่ามกับการประนีประนอมข้อพิพาทด้วยกฎหมายอิสลาม กลุ่มมุสลิม คลองตะเคียน สาเภาล่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2564
10
ชื่อเรื่องสิทธิชุมชนกับการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว : ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาวและภูชี้เดือน อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2566