เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : ว 332.175 ธ431ก
ผู้แต่ง : ธัชกร ยุทธศักดิ์
หลักสูตร : การจัดการทั่วไป
ปีการศึกษา : 2549
เรื่องภาษาไทย : การบริหารจัดการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินที่มีผลต่อความพึงพอใจใช้บริการของลูกค้าในจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม