เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : ว 658.314 ส854ป
ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ หลาวเพ็ชร
หลักสูตร : การจัดการทั่วไป
ปีการศึกษา : 2547
เรื่องภาษาไทย : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้รถยก(โฟร์คลิฟท์) ของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิตมอุตสาหกรรมนวนคร
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม