เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : ว 388.1 ก124ก
ผู้แต่ง : กนกพันธุ์ ประนอมเชย
หลักสูตร : การจัดการทั่วไป
ปีการศึกษา : 2549
เรื่องภาษาไทย : การบริหารงานด้านบริการของแขวงการทางกาญจนบุรี - สุพรรณบุรี (ที่2) ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม