เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : ว 378.199 ป471ก
ผู้แต่ง : ปรีดาววรรณ์ พุ่มจำปา
หลักสูตร : หลักสูตรและการสอน
ปีการศึกษา : 2549
เรื่องภาษาไทย : การประเมินหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นๆพุทธศักราช 2540 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ รายวิชาโปรแกรม MS - Windows,MS - Word,MS - Excel ของวิทยาลัยการอาชีพหันคา
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม