เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : ว 371.2 พ996ก
ผู้แต่ง : ไพศาล คาวีสินธุ์
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2546
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม