เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ลดาวรรณ นิ่มทับทิม
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2561
เรื่องภาษาไทย : บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
เรื่องภาษาอังกฤษ : Roles of The Basic School Commissions in Supporting Learning Resources of Schools under the Office of Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 2.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์