เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : กันยารัตน์ กลมกล่อม
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2561
เรื่องภาษาไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับผลการประกันคุณภาพภายในด้านคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะนครศรีอยุธยา เขต 1
เรื่องภาษาอังกฤษ : Relationship between Organizational Culture and the Internal Quality Assurance in Quality of Learners in Schools under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์