เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : สุภัคจิรา อ่อนสัมฤทธิ์
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2562
เรื่องภาษาไทย : ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1.
เรื่องภาษาอังกฤษ : Factors Related with the Implementation of a Professional Learning Community of the Administrators under the Phranakhon Si Ayutthaya Educational Service Area 1.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์