เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : พรรณิษา ชาวหงษา
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2562
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาสภาพ และปัญหาการวางแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Study of Conditions and Problems of Individual Development Planning for Teachers in Schools under the Office of Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 2.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์