เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : กวีนิษฐ์ แก้วกุลนิษฐ์
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาการรับรู้ของผู้ปกครองที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ของโรงเรียนเอกชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Study of Parents’ Perceptions Toward the Learning Skills of Learners in the 21st Century of Private Schools in Mueang District, Suphanburi Province.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์