เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : ปัณยตา นิลปั่น
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : การยอมรับการใช้เทคโนโลยีทางการเงินในการชำระภาษีอากร ของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เรื่องภาษาอังกฤษ : Acceptance of Financial Technology in Customs duty Payment at Suvarnabhumi Airport Cargo Clearance Customs Office.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์