เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : พรทิพย์ วารีนิล
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง
เรื่องภาษาอังกฤษ : Guidelines for Developing the Building, Environment, and Safety of Children Development Centers under Local Government Organization in Ang Thong Province.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์