เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : พัทธนันท์ จรูญฐีรวัฒน์
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Study of the Needs for Development Functional Competency of Teachers in Educational Institutions under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 2.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์