เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : พิรุฬลักษณ์ ยุวะเวช
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : การบริหารความเสี่ยงธุรกิจโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำในเส้นทางลำเลียงแม่น้ำเจ้าพระยาสู่น่านน้ำประเทศกัมพูชา
เรื่องภาษาอังกฤษ : Risk Management on Logistics Business of Water Transport Operators on The Route of Chao Phraya River Path Through Water Territory of Cambodia.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์