เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : ฤทธิ์ธิชัย ภู่สำอางค์
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : แนวทางพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : Guidelines for the development of the student caring and support operation system schools under the Office of Secondary Educational Service Area Office 3, Phranakorn Si Ayutthaya.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์