เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : ศิริเพ็ญ กิจกระจ่าง
หลักสูตร : การจัดการการเรียนรู้
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
เรื่องภาษาอังกฤษ : The Results of Learning Experiences Using by Engineening Design Process Towards Science Process Skills and Creativity Skills in Children
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์