เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : สุชาดา อักษรกริช
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง
เรื่องภาษาอังกฤษ : The Relationship between Cooperative Leadership Behavior and Academic Affairs Administration in the Educational Institutions under the Office of Ang Thong Secondary Educational Service Area 5.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์