เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : อุไรวรรณ ศรีอินกิจ
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : แนวทางการพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่องภาษาอังกฤษ : Guidelines on the Competency Development According to Work Characteristics of the Heads of Child Development Center under Suphanburi Local Administrative Organization.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์