เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : กฤษฎา เธียรถาวร
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : รูปแบบการเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้สูงอายุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์