เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : สุนทร โครพ
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : แนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
เรื่องภาษาอังกฤษ : The Guidelines for Operation the Student Support Systems of Vocational Education under the Vocational Education AngThong Province.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์