เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : กาญจนา ธรรมธวัชชัย
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : การบริหารจัดการช่องทางการสื่อสารข้อมูลการประกันสังคมของสถานประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : Management of Communication Channels for the Social Security Information of Workplace in Phranakhon Si Ayutthaya Province.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์